Alumni

Prestigious Alumni

 1. Dr. D. R. Deshpande
 2. Dr. V. M. Govilkar
 3. Dr. K. R. Shimpi
 4. Prof. D. B. Phadke
 5. CA S. R. Rahalkar
 6. Shri. Girish Takle
 7. Mrs. Seema Hire
 8. Shri.Abhijit Khandkekar
 9. Shri. Atul Chandak
 10. Ms. Anuradha Dongaonkar(Sports)
 11. Shri. Pramod Puranik
 12. Ms. Bhushan Matkari
 13. Mr. Prashant Amin
 14. Mr. Vikram Sathe(Lawyer)